Algemene gegevens en voorwaarden


Uw advocaat en zijn kantoor

Uw dossier wordt behandeld door één of meerdere van de hierna genoemde advocaten:

  1. Mr. Konstantijn Roelandt is ingeschreven op het tableau van de orde van advocaten bij de balie te Mechelen en te Gent en houdt kantoor te Heist-op-den-Berg [coördinaten onderstaand] en te Gent [coördinaten onderstaand]. Hij oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van de EBVBA Konstantijn Roelandt, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat 91, KBO nr. 0831.728.181;
  2. Mr. Matthias Van Dyck is ingeschreven op de lijst van stagiairs bij de balie te Mechelen en houdt kantoor te Heist-op-den-Berg [coördinaten onderstaand]. Zijn KBO nr. is 0638.891.488;

De advocaten onder 1., 2. oefenen het beroep van advocaat uit onder het advocatenkantoor “Lawstone”.

Lawstone heeft een vestiging te Gent:
Recollettenlei 9
9000 Gent
Tel.  +32 (0)9 233 63 83
info@lawstone.be

En een vestiging te Heist-op-den-Berg:
Dorpsstraat 91
2221 Heist-op-den-Berg
Tel.  +32 (0)15 22 21 16
info@lawstone.be

Het persoonlijk e-mailadres van uw advocaat vindt u op de pagina “advocaten”.

De dienstverlening van uw advocaat richt zich op de specialisatiedomeinen omgevingsrecht, overheidsopdrachten en –contracten en bouw- en vastgoedrecht en omvat zowel het verlenen van advies als bijstand bij geschillen.

Uw advocaat is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies zoals gebundeld in de Codex Deontologie voor Advocaten.

Aansprakelijkheid en verzekering

De advocaat/advocaten waaraan u uw dossier toevertrouwt en die de behandeling ervan aanvaardt/aanvaarden brengt/brengen uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening een overeenkomst tot stand, zonder dat de overige advocaten en/of Lawstone bij deze overeenkomst partij worden. De totstandkoming van de overeenkomst voor juridische dienstverlening en de uitvoering ervan (goede uitvoering, facturatie, betaling, geschillen, …) belangen derhalve u en uw advocaat/advocaten aan, met uitsluiting van de andere advocaten en/of Lawstone.

De verbintenis van de advocaat is een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of dit uit de aard van de verbintenis volgt.

De beroepsaansprakelijkheid van alle voornoemde advocaten is in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, 1210 Burssel, via een polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze orde (dekking van 1.250.000 EUR per schadegeval).

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Konstantijn Roelandt is in tweede rang verzekerd bij AG Insurance nv (leidende verzekeraar), E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel (2.500.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar bovenop eerste rang) en in derde rang bij HDI Gerling Verzekeringen nv, Tervurenlaan 273, 1150 Brussel (6.000.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar bovenop eerste en tweede rang).

De eventuele beroepsaansprakelijkheid van voornoemde advocaten is beperkt tot het bedrag dat in toepassing van de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

De waarborgen van de verzekering zijn van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten die de verzekerde uitvoert vanuit zijn in België gevestigd kantoor. Zijn niet verzekerd de eisen die tegen der verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten van Amerika of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Indien, om welke reden ook, geen uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kan geschieden, is de totale (desgevallend gezamenlijke) aansprakelijkheid van de voornoemde advocaten beperkt tot het bedrag van het voor de opdracht, waarin het aansprakelijkheidsgeval zich voordeed, aangerekend ereloon.

U dient er zich rekenschap van te geven dat aan juridische procedures, naast de mogelijkheid dat u in het ongelijk wordt gesteld, risico's verbonden zijn, waaronder het moeten betalen van de gerechtskosten inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding.    

Ereloon

Het verschuldigde ereloon wordt in principe berekend op basis van de gepresteerde uren tegen uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald met in acht neming van het belang van het dossier, de spoedeisendheid, het behaalde resultaat, de specificiteit van het dossier en uw draagkracht. In onderling overleg kan de behandeling van een bepaald dossier of onderdelen ervan tegen een vooraf overeengekomen vast bedrag gebeuren.

De administratieve kosten zijn begrepen in het ereloon en worden derhalve niet afzonderlijk aangerekend.

Voorgeschoten uitgaven ten behoeve van uw dossier, zoals onder meer dagvaardingskosten, uitvoeringskosten, rolrechten, kosten inzake prestaties van gerechtsdeurwaarders, derde-advocaten, notarissen, vertalers, accountants, revisoren en deskundigen, taksen en andere heffingen van overheden en administratieve beroepsinstanties, worden afzonderlijk doorgerekend aan het effectief voorgeschoten bedrag. Zij maken geen deel uit van het ereloon.

De geleverde diensten worden periodiek gefactureerd.

Bij elke ereloonfactuur ontvangt u een gedetailleerd overzicht van de aangerekende geleverde diensten.

Zo uw advocaat dit gerechtvaardigd oordeelt, kan hij, vóór de aanvang van en in de loop van de werkzaamheden, door middel van een provisiefactuur een voorschot vragen voor nog te leveren diensten. Het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op het bedrag van de gedetailleerde ereloonfactuur.

Uw advocaat kan tevens een voorschot vragen voor de voor uw dossier te verrichten uitgaven. U ontvangt een gedetailleerde staat van de gedane uitgaven waarop het eventueel voorschot in mindering wordt gebracht.      

Op de ereloonfacturen wordt 21% BTW aangerekend.           

Algemene voorwaarden

Aanvaarding

De bepalingen en voorwaarden op onderhavige pagina gelden voor de diensten geleverd door uw advocaat. Zij worden geacht door u te zijn aanvaard op het ogenblik dat u uw dossier toevertrouwt aan één of meerder advocaten.

Informatie en confidentialiteit

U verstrekt alle noodzakelijke (geschreven en niet-geschreven) informatie aan uw advocaat en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid ervan. In geval van kennelijk onjuiste, onvolledige en/of laattijdige informatie is uw advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden te beëindigen en zijn mandaat neer te leggen.   

Uw advocaat zal zijn opdracht uitvoeren met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de op hem toepasselijke deontologische regels.

De adviezen, stukken en informatie die uw advocaat u overmaakt, kunnen onder het beroepsgeheim of de vertrouwelijkheid van de briefwisseling tussen advocaten vallen. Bij het gebruik en de verspreiding van ontvangen adviezen, stukken of informatie dient u hiermee rekening te houden.             

Betalingsvoorwaarden

Behoudens anders overgekomen zijn de ereloon- en provisiefacturen betaalbaar binnen een termijn van dertig dagen na factuurdatum.

Indien u niet akkoord gaat met een factuur, dient deze binnen een termijn van acht dagen schriftelijk en gemotiveerd te worden geprotesteerd.   

Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd berekend aan een intrestvoet van 8% op jaarbasis.

In geval van wanbetaling kan uw advocaat zijn werkzaamheden opschorten, ná u hiervoor te hebben gewaarschuwd. Hij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade voortvloeiend uit de opschorting van zijn werkzaamheden ingevolge wanbetaling.   

Derdengelden

Uw advocaat stort u alle bedragen die hij voor uw rekening ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door. Indien een bedrag niet onmiddellijk kan worden doorgestort, wordt u op de hoogte gebracht van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het niet onmiddellijk kan worden doorgestort.     

Op de bedragen die uw advocaat voor uw rekening ontvangt, mag hij de sommen inhouden tot aanzuivering van de bedragen die u hem verschuldigd bent. Uw advocaat brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Uw advocaat stort alle bedragen die hij van u ten voordele van derden ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd aan deze derden door.  

Beëindiging

Zowel u als uw advocaat kunnen ten allen tijde de dienstverlening zonder enige schadevergoeding beëindigen, zonder dat dit afdoet aan uw verplichting om de door uw advocaat geleverde diensten en voorgeschoten uitgaven te betalen. De beëindiging door uw advocaat van zijn dienstverlening mag evenwel niet ontijdig gebeuren en mag uw belangen niet schaden.

Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Indien één of meerdere bepalingen of voorwaarden op onderhavige pagina nietig zou zijn, tast deze nietigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen en voorwaarden niet aan.

De overeenkomt tussen u en uw advocaat wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels.

Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin uw advocaat zijn kantoor heeft, onverminderd het recht van uw advocaat om zich te wenden tot de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin uw zetel of woonplaats is gevestigd.